Miejsce francuskiej emigracji w historii Polski

Ks. Jan Robakowski

Polska Misja Katolicka we Francji jest ściśle związana z dziejami naszego narodu. Powstała 170 lat temu, 17 lutego 1836 r.

Służba Ojczyźnie

Masowe uchodźstwo najlepszych synów naszego narodu rozpoczyna się po powstaniu listopadowym. Tysiące polskich oficerów i cywilnych powstańców, przeważnie z rodzin szlacheckich, jest zmuszonych opuścić Ojczyznę, aby uniknąć deportacji na Syberię. Większość z nich udaje się do Francji. To oni, na czele z takimi duchowymi przywódcami narodu, jak: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Fryderyk Chopin, Cyprian Kamil Norwid, Zygmunt Krasiński, Julian Ursyn Niemcewicz, tworzą Wielką Emigrację, której zawsze przewodnią myślą i jedyną racją bytu była walka o wolność Ojczyzny i powrót do niej. Nawiązując do tego ważnego dla historii Polski wydarzenia, Jan Paweł II w czasie spotkania z francuską Polonią na Polach Marsowych 31 maja 1980 r. mówił: "Jakżeż nie wymienić tutaj ze wzruszeniem Wielkiej Emigracji i tych, którzy ją tworzyli i ożywiali. Jakżeż nie przypomnieć w tym miejscu, że to tu, w Paryżu, powstało Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców - dla moralnego ratowania Emigracji, dla budowania katolickiej Polonii, jak mówi ich program. Wszyscy oni rozumieli swój pobyt tu, w Paryżu, jako służbę Ojczyźnie i narodowi. To było celem ich działalności kulturowej, politycznej i religijnej, i racją bytu".

Zbawienna idea powołania Misji Katolickiej

Wielka Emigracja nie mogłaby istnieć i walczyć bez prawdziwej bazy, bez oparcia prawdziwie duchowego, jakie dawał jedynie Kościół katolicki. Rozumieli to dobrze jej przywódcy. "Tylko na fundamencie katolicyzmu można zbudować jedność Polaków"- głosił Adam Mickiewicz, bo "nie żadna obca zbawi nas doktryna, lecz miłość Ojczyzny i Boskiego Syna" - dopowiadał ks. Hieronim Kajsiewicz. Emigracja, przez swoich przedstawicieli: Bogdana Jańskiego, Piotra Semenenko, Hieronima Kajsiewicza, Aleksandra Jełowickiego i Adama Mickiewicza, powołuje do istnienia Polską Misję Katolicką, której powstanie łączy się ściśle z założeniem Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców 17 lutego 1836 r. Odtąd Polska Misja Katolicka, zgodnie z dewizą pierwszego jej rektora - ks. Aleksandra Jełowickiego, przypomina nieustannie swoim rodakom, że: "Ten naród jest najszczęśliwszy i będzie najtrwalszy, którego wiara jest najświętsza, najżywsza, najwierniejsza". O pracy Misji w swoim przemówieniu do Polonii francuskiej Jan Paweł II mówił: "Tu chrześcijańska przeszłość narodu, nasza chrześcijańska tradycja były przechowywane. Tu odradzała się moralnie Emigracja, która pogłębiała świadomość swego posłannictwa: służenia Ojczyźnie. Tak było wówczas, tak było i być powinno zawsze".

Rocznicowe obchody w Paryżu

Uroczystości związane ze 170. rocznicą powstania Polskiej Misji Katolickiej rozpoczęły się 21 stycznia 2006 r. specjalną sesją naukową, podczas której przedstawiono Rolę Polskiej Misji Katolickiej w życiu Polonii Francuskiej dawniej i dzisiaj.
Najważniejszym momentem była Msza św. z dziękczynnym Te Deum w monumentalnym kościele św. Magdaleny, w której uczestniczyło ponad 2 tys. osób. Pod przewodnictwem kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, koncelebrowali ją: nuncjusz apostolski we Francji Fortunato Baldelli, arcybiskup Paryża André Vingt-Trois, abp Szczepan Wesoły z Rzymu, bp Claude Schockert, ukraiński egzarcha Michał Hrynczyszyn wraz z rektorami misji z Paryża, Brukseli, Londynu, Wiednia oraz licznymi polskimi kapłanami pracującymi we Francji.
Przypomnijmy, że w kościele św. Magdaleny, tak bliskim nam, Polakom, równe 150 lat temu, też 21 stycznia, spotkała się cała Polonia paryska i przedstawiciele francuskiego świata kultury, aby przez uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej pożegnać naszego wielkiego wieszcza - Adama Mickiewicza. W niedzielę 22 stycznia, Prymas Glemp celebrował Mszę św. w polskim kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny "na Concorde", a wieczorem uczestniczył w spotkaniu opłatkowym. Ksiądz Prymas, korzystając ze swego pobytu w Paryżu, 23 stycznia spotkał się z polskimi Pallotynami w liturgiczne wspomnienie ich założyciela - św. Wincentego Pallottiego. W tym roku Pallotyni obchodzą też jubileusz 60-lecia Zjazdu Katolickiego w Osny. 24 stycznia Ksiądz Prymas uczestniczył w uroczystościach w nowym gmachu Polskiego Seminarium w Paryżu, w Issy-les Moulineaux. Dokładnie 10 lat temu podpisywał kupno tego budynku od Sióstr Notre-Dame de Syjon.
W PMK pracuje obecnie 117 kapłanów, którzy odprawiają Msze św. po polsku w 137 miejscach, gdzie w każdą niedzielę uczestniczy około 100 tys. naszych rodaków.

Wyróżnienie dla prof. Dłubacza

Z okazji 170. rocznicy powstania Polskiej Misji Katolickiej we Francji (której jednym z głównych założycieli był Adam Mickiewicz) rektor Misji - ks. inf. Stanisław Jeż odznaczył Złotym Medalem Zasługi dla PMK i Polonii Francuskiej profesora filozofii KUL-u Włodzimierza Dłubacza - dyrektora Studium Filozoficzno-Etyczno-Społecznego w Paryżu.

"Niedziela" 8/2006

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl