Poznać, by umiłować

Ks. Ireneusz Skubiś

Odwiedził niedawno redakcję Niedzieli ks. prof. Henryk Witczyk z KUL-u, który przedstawił nam nową, bardzo ważną inicjatywę duszpasterską, jaką jest Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. Jest to inicjatywa Konferencji Episkopatu Polski, mająca na celu pogłębienie znajomości Pisma Świętego w polskich diecezjach oraz pracę nad kulturą biblijną w duszpasterstwie. Wiemy, że podobne dzieła istnieją też w innych krajach europejskich, znane jest np. niemieckie Bibelwerk. Jego założenia odnoszą się jednak raczej do wydawania Pisma Świętego. W Polsce nie ma w tej chwili problemu ze zdobyciem Biblii i uważa się, że prawie każda rodzina posiada tę Świętą Księgę. Mamy tu na uwadze zwłaszcza Biblię Tysiąclecia. Otóż nie jest to prawda, okazuje się, że tylko część polskich rodzin ma Pismo Święte, a w dodatku za mało z niego korzystamy i za mało jest ono obecne w naszym chrześcijańskim życiu. A to przecież podstawowa księga wiary, to z niej poznajemy treść Objawienia, to ona głosi prawdę o Bogu. Zawiera też niezliczone przykłady z historii Izraela, na którym Pan Bóg objawiał swoją wolę.
Stowarzyszenie Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II ma zająć się opracowywaniem komentarzy do Pisma Świętego, uwzględniających potrzeby duszpasterskie, głównie w zakresie katechizacji i praktyki lectio divina, czyli czytania Pisma Świętego; organizowaniem konferencji, zebrań, warsztatów, zjazdów, kursów, sympozjów, konwersatoriów, dni skupienia i rekolekcji; organizowaniem form większych, jak kongresy, wystawy, konkursy i olimpiady biblijne; współpracą z katolickimi ośrodkami apostolstwa biblijnego, z osobami i instytucjami popularyzującymi wiedzę biblijną w mediach i na polu działalności wydawniczej oraz z organizatorami pielgrzymek do Ziemi Świętej; współpracą ze szkołami, z wyższymi uczelniami katolickimi oraz z naukowymi stowarzyszeniami o inspiracji chrześcijańskiej; prowadzeniem strony internetowej stowarzyszenia - a w niej takich działów, jak szkoła słowa Bożego, odpowiedzi na pytania związane z Biblią, recenzje najnowszych publikacji o tematyce biblijno-teologicznej; działalnością szkoleniową w zakresie języków biblijnych i innych nauk biblijnych oraz działalnością wydawniczą. Zakres działania stowarzyszenia jest więc bardzo szeroki. Jesteśmy w Polsce nieco zapóźnieni w dziedzinie rozumienia znaczenia Objawienia Bożego, inne kraje są pod tym względem w lepszej sytuacji. Spotykamy się nieraz ze świadkami Jehowy, którzy studiują Pismo Święte i tłumaczą je na swój sposób, i często czujemy się przegrani, bo nie znamy zbyt dobrze Biblii. Nie wystarczy kupić jej pięknego wydania i postawić na półce, trzeba ją czytać i studiować.
Tak więc jest to znakomita idea - poznawać Pismo Święte. Pozwoli nam ono zamyślić się nad Bożym słowem i Bożym prawem. Człowiek, który dobrze zna Pismo Święte, jest w pewnym sensie innym chrześcijaninem. Choć znamy zawartość Biblii z działalności homiletycznej, kaznodziejskiej, to jednak sama Święta Księga stanowi najgłębszą warstwę, na której opieramy się w życiu religijnym. Chrześcijanin czytający Pismo Święte ma wiarę ugruntowaną, trwałą, wie, dlaczego wierzy, wie, że słowo Boga jest inne niż każde ludzkie. Dlatego też i osobiście bardzo się cieszę, że takie dzieło powstaje. Będzie to dzieło całego Kościoła w Polsce, dzieło poszczególnych diecezji. Arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak mianował już jako moderatorów dla Dzieła Biblijnego na terenie naszej archidiecezji dwóch kapłanów. Także Niedziela chciałaby zaangażować się w tę sprawę, wspomagać wysiłek odpowiedzialnych nie tylko w diecezji, ale i w całej Polsce. Z radością podejmiemy tę szczytną współpracę, ponieważ Dzieło Biblijne służy merytorycznie najgłębiej sprawie naszej wiary i religijności, naszemu poznaniu i umiłowaniu Boga. Cóż może być większego w życiu, niż właśnie umiłowanie Boga?
Patronem Dzieła jest Jan Paweł II, który uczynił bardzo dużo dla nowej ewangelizacji. Będziemy pracować pod jego imieniem i odnosić się do jego wypowiedzi, w których tak wiele czerpał z Pisma Świętego. Został nazwany misjonarzem świata, głównym ewangelizatorem, bo starał się nieść Ewangelię naprawdę wszystkim ludom i narodom. Mamy nadzieję, że pod takim patronatem Dzieło będzie pięknie służyć rozwojowi życia duchowego Polaków.

"Niedziela" 15/2006

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl