Reklama

Niedziela Małopolska

Kraków- Łagiewniki

Miejsce spotkania i refleksji polskiego środowiska ruchu hospicyjnego

    Dwudniowa konferencja pt. „Służba chorym wyzwaniem dla współczesnego świata” zgromadziła wolontariuszy i pracowników z pozarządowych hospicjów.

2024-06-22 14:14

archiwum organizatorów

Rektor Uniwersytetu wręczył prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum św. Łazarza dr Jolancie Stokłosie „Złoty Medal Zasługi dla UPJPII”

Rektor Uniwersytetu wręczył prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum św. Łazarza dr Jolancie Stokłosie „Złoty Medal Zasługi dla UPJPII”

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

    W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach odbyła się w dniach 17 – 18 czerwca br. ogólnopolska konferencja pt. „Służba chorym wyzwaniem dla współczesnego świata” zorganizowana przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Forum Hospicjów Polskich wraz z TPCh Hospicjum im. św. Łazarza, która zgromadziła wolontariuszy i pracowników z pozarządowych hospicjów.

    Konferencję w pierwszym dniu otworzyli: bp. Jan Zając, honorowy rektor sanktuarium oraz gospodarz sanktuarium, obecny rektor ks. dr Zbigniew Bielas, którzy podkreślili rolę służby człowiekowi we współczesnym świecie, znaczenie opieki hospicyjnej jako służby miłosierdzia, a także potrzebę kształtowania postaw społecznych w tym zakresie.

Pomóż w rozwoju naszego portalu

Wspieram

    Jak podkreśla prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum św. Łazarza w Krakowie dr Jolanta Stokłosa: – Ruch hospicyjny, który powstał w Polsce w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku stara się nie tylko nieść profesjonalną pomoc medyczną chorym, głównie na choroby nowotworowe w ostatnim okresie ich życia, ale także otaczać ich opieką duchową. Inną, jakże ważną kwestią w opiece hospicyjnej, jest udział wolontariuszy, którzy ofiarowują chorym swoją obecność, towarzyszenie w tym trudnym dla człowieka końcu ziemskiego życia.

    O wadze bliskości drugiego człowieka i trudach jej realizowania podczas pandemii mówił ks. dr hab. Grzegorz Godawa, prof. UPJPII, dziekan-elekt Wydziału Nauk Społecznych UPJPII w Krakowie w wykładzie „Jak zmieniła pandemia sprawowanie opieki hospicyjnej”. W swoim wystąpieniu, dotykającym wpływu pandemii na przeżywaną rzeczywistość, także tą w wymiarze opieki hospicyjnej, odwoływał się do pojęcia bliskości. Przedstawiając etymologię słowa, zwrócił uwagę na jej konotacje z wyrażeniem „ blizna”: – Bliskość jest wymagająca, bliskości nie da się budować na ranach, ale na bliznach – tak.

Reklama

    W wystąpieniu przytaczane były również wypowiedzi osób sprawujących opiekę nad chorymi w warunkach pandemii, stanowiące komentarz do bliskości w przestrzeni restrykcyjnych zasad. Ks. Godawa zebrał bowiem wiele wypowiedzi ludzi służących chorym w hospicjach, którzy podzielili się swoimi przeżyciami organizowania spotkania chorych ze swoimi bliskimi w sytuacjach braku możliwości osobistego kontaktu. Jak trudny był to okres dla personelu medycznego zebrani mogli potwierdzić z własnego doświadczania tych trudności i dokładania wówczas wszelkich starań, aby kontakt z najbliższymi został w ograniczonym stopniu, ale jednak zachowany.

    Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia, ks. dr Arkadiusz Zawistowski w wykładzie „Wyobraźnia miłosierdzia” przybliżył postaci świętych, którzy swoje życie powiązali ze służbą na rzecz osób chorych i potrzebujących. Rozpoczynając od św. Fabioli, przez św. Kamila de Lellis, po św. Alberta Chmielowskiego, podkreślał przemianę ich własnego życia oraz odkrycie charyzmatu służby miłosierdzia. Przywołanie tych, którzy na przestrzeni wieków tworzyli zakony opiekujące się osobami wymagającymi troski drugiego człowieka, poznanie działalności takich zakonów jak: Duchacze, Bonifratrzy, Albertyni, czy tak niezwykłych postaci oddanych chorym i potrzebującym jak bł. Hanna Chrzanowska, pozwala czerpać z ich duchowości wzorce dla koniecznego obecnie uwrażliwienia społeczeństwa na cierpienie drugiego człowieka oraz przywrócenie śmierci prawdziwej jej godności w świadomości społecznej.

    Ks. prof. dr hab. Andrzej Muszala, teolog, bioetyk, wykładowca UPJPII przedstawił praktyczny aspekt opieki duchowej nad chorymi na podstawie doświadczeń Kościoła francuskiego angażującego świeckich w posłudze, co jak podkreślił, jest niezwykle istotne wobec malejącej liczby powołań kapłańskich.

Reklama

    Część pierwszą zakończył panel dyskusyjny, w którym kapelani hospicjów dzielili się doświadczeniem udzielania wsparcia chorym. Wszyscy podkreślali wartość wsparcia ze strony świeckich.

    Druga część konferencji pn. "Lokalne społeczności wspierające" rozpoczęła się od wystąpienia przedstawicielki Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej – Caritas Archidiecezji Łódzkiej, dr Iwony Sitarskiej, która wspominała początki ruchu hospicyjnego po transformacji ustrojowej w 1989 r. Zwróciła uwagę na trudności, które się pojawiały i zaznaczyła, że część z nich udało się przezwyciężyć, także dzięki ludziom dobrej woli, ich wsparciu finansowemu i wielkiemu zrozumieniu potrzeb. Należy pamiętać, że hospicja, które powstały w latach osiemdziesiątych, były grupami wolontariuszy skupionych przy parafiach, pomagających umierającym na raka.

    W części konferencji poświęconej wolontariatowi hospicyjnemu ciekawe były wystąpienia praktyków, którzy zarówno organizują, jak i realizują wolontariat na rzecz hospicjów. Obecnie, oprócz profesjonalnej opieki medycznej, wolontariat hospicyjny wspiera tworzenie lokalnych grup pomocowych przy parafiach, osiedlach czy radach dzielnicy. Szczególną uwagę warto zwrócić na profesjonalizację fundraisingu na rzecz hospicjów, zarówno domowych, jak i instytucjonalnych. Wartością dodaną było wystąpienie przedstawiciela ukraińskiego ruchu hospicyjnego, który przedstawił ich działania, także w czasie aktualnej wojny za naszą wschodnią granicą.

    Kapelani hospicyjni mówili o opiece duchowej w hospicjach, podkreślając rolę kapelana w spotkaniach zarówno z wierzącymi, jak i niewierzącymi chorymi, bo ważne jest umożliwienie chorym dzielenia się refleksjami na temat życia, lękami, obawami, sukcesami i osiągnięciami. Tematem konferencji było także starzenie się społeczeństwa, z prognozowaną liczbą osób w wieku emerytalnym przekraczającą 35% społeczeństwa.

Reklama

    Panel dyskusyjny na zakończenie pierwszego dnia konferencji poświęcony był m.in. pomocy rodzinie chorego i osieroconym, jak również kwestii – skąd hospicja mogą czerpać fundusze, borykając się z problemami finansowymi.

    Drugi dzień konferencji uroczyście otworzył JM ks. prof. dr hab. Robert Tyrała. W swoim wystąpieniu porównał osoby niosące posługę i wsparcie osobom chorym oraz niepełnosprawnym do współczesnych samarytan, którzy swoim przykładem i codzienną pracą naśladują bł. Hannę Chrzanowską i św. brata Alberta. W związku z obchodzonym w Kościele katolickim 17 czerwca wspomnieniem św. brata Alberta, przywołał osobę kard. Franciszka Macharskiego, któremu jako metropolicie krakowskiemu, bardzo leżał na sercu los chorych. Przypomniał, jak w liście do Ojca św. Jana Pawła II, prosząc o beatyfikację dziś świętego Brata Alberta, kardynał określał go mianem „Patrona wyboru miłości jako większej wolności”, „Orędownikiem naraz miłosierdzia i sprawiedliwości w życiu człowieka i społeczeństwa, Orędownikiem wobec Chrystusa wyniszczonego Miłosierdziem”.

    Studentom i wykładowcom kierunków: praca socjalna i nauki o rodzinie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II Rektor UPJPII życzył, „aby wszystkie przemyślenia naukowe i te wynikające z praktycznego doświadczenia, przedstawiane podczas tej Konferencji, były impulsem do odważnego działania w nauce i dydaktyce, ale i w praktyce miłości”.

    Całodzienne wystąpienia poświęcone były tematyce rozwoju usług społecznych w kontekście budowania opieki długoterminowej i opieki hospicyjnej, do czego wprowadziła dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII. Zaprezentowano w tym zakresie perspektywę działań Województwa Małopolskiego oraz Gminy Miejskiej Kraków. Dr Rafał Barański, z-ca dyr. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie przybliżył zebranym plany w zakresie deinstytucjonalizacji oraz rozwoju usług środowiskowych. Natomiast Łukasz Bartkowicz, dyr. nacz. Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie ukazał działalność tego największego w Polsce centrum opiekuńczo – leczniczego z perspektywą jego rozwoju. Z kolei prof. dr hab. Iwona Niewiadomska z KUL podkreśliła ważność wykorzystania zasobów kadr dla budowania silnego systemu wsparcia społecznego oraz wyzwania stojące przed edukacją oraz kadrami tego sytemu. – Fachowości, wiedzy merytorycznej nie możemy stawiać przed kompetencjami emocjonalnymi. Empatia, współczucie, towarzyszenie i umiejętność komunikacji, zdolność do poświęcenia – to wyzwania dzisiejszej edukacji – powiedziała.

Reklama

    Odbył się też panel ekspertów. Ukazano początki ruchu hospicyjnego w Polsce, kierunki rozwoju w opiece hospicyjnej i medycynie paliatywnej, ważność diagnozy współczesnych zjawisk społecznych w zakresie pomocy osobom potrzebującym oraz codzienne wyzwania w opiece socjalnej. Dyskusja ukazała zarówno praktyczne aspekty działalności systemu wsparcia jak i wyzwania dla jego rozwoju. Do głównych wyzwań zaliczono: budowanie odniesienia do wartości etycznych, szczególnie tych, które w swoim testamencie zostawiła bł. Hanna Chrzanowska, rozwój usług środowiskowych i pozyskanie specjalistycznych, profesjonalnych i empatycznych kadr oraz rozwój opieki holistycznej.

    Rektor UPJPII ks. prof. Robert Tyrała wyraził radość, że właśnie w takim gronie, podczas wydarzenia poświęconego trosce o drugiego człowieka i przemyśleniom w jaki sposób jeszcze lepiej służyć obłożnie chorym może okazać wdzięczność dr Jolancie Stokłosie – prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Przypomniał, że p. Jolanta Stokłosa w latach 2003-2007 prowadziła zajęcia dydaktyczne z opieki paliatywno-hospicyjnej w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Zgodnie z decyzją Senatu UPJPII Rektor Uniwersytetu wręczył p. Jolancie Stokłosie „Złoty Medal Zasługi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie”.

Reklama

    Zwracając się do dr Jolanty Stokłosy, ks. prof. Tyrała powiedział m.in.: - Dziękuję, że nas Pani mobilizuje do miłości bliźniego, dziękuję za współpracę z nami i dziękuję, że dzięki Pani ślad Chrystusa wyniszczonego Miłosierdziem jest tak widoczny! Ad multos annos!

    Dwudniowa konferencja poświęcona służbie chorym, jak i cały III Zjazd Forum Hospicjów Polskich, w ramach którego się odbywała, stały się miejscem spotkania i refleksji polskiego środowiska ruchu hospicyjnego oraz opieki paliatywnej, praktyków i naukowców, osób świeckich i duchownych. Okazją do przedyskutowania problemów, z jakimi borykają się hospicja w różnych częściach naszego kraju i wspólnego szukania najlepszych dróg rozwoju ruchu hospicyjnego.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Świadectwo życia w śpiączce po wypadku: nie umarłam, byłam u Pana Jezusa i widziałam wszystko...

2024-07-11 21:03

[ TEMATY ]

świadectwo

stock.adobe.com

Straszny wypadek samochodowy, śpiączka i po miesiącu rozpoczęcie procedury odłączania od aparatury podtrzymującej życie. To początek historii nawrócenia kobiety, która interesowała się czarną magią, wróżbiarstwem, wywoływała duchy, zażywała narkotyki i nadużywała alkoholu. Kobiety, która jedną nogą przekroczyła granicę śmierci i zobaczyła, co jest po drugiej stronie...

Kobiety, która lekarzowi z oddziału intensywnej terapii powiedziała, gdzie chowa wódkę z sokiem pomarańczowym w pokoju socjalnym, ponieważ widziała to spod sufitu, leżąc w śpiączce na OIOM-ie. Jakim cudem? Poznajcie historię Irminy Sosnkowskiej z Poznania.

CZYTAJ DALEJ

Premier złamał Konstytucję, podpisując umowę o bezpieczeństwie z Ukrainą? Co zawiera porozumienie?

2024-07-12 11:03

[ TEMATY ]

Ukraina

D. Tusk, foto: PAP/Leszek Szymański; Volodymyr Zelensky, foto: PAP/EPA/CHRIS KLEPONIS / POOL

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja) uważa, że premier Donald Tusk złamał konstytucję podpisując "Porozumienie o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa pomiędzy RP a Ukrainą" z pominięciem zgody parlamentu. Premierowi Tuskowi należy się Trybunał Stanu - ocenił Bosak.

Premier Donald Tusk i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisali w poniedziałek w Warszawie dwustronną umowę o bezpieczeństwie. Polska zobowiązała się w niej do przeszkolenia na swoim terytorium ukraińskiego legionu. W umowie podkreślono także konieczność rozmów o tym, by strącać rosyjskie rakiety jeszcze nad terytorium Ukrainy.

CZYTAJ DALEJ

Rozważania bp. Andrzeja Przybylskiego: Rozesłanie Dwunastu

2024-07-12 12:05

[ TEMATY ]

rozważania

bp Andrzej Przybylski

pl.wikipedia.org/ Jeffrey Bruno

Każda niedziela, każda niedzielna Eucharystia niesie ze sobą przygotowany przez Kościół do rozważań fragment Pisma Świętego – odpowiednio dobrane czytania ze Starego i Nowego Testamentu. Teksty czytań na kolejne niedziele w rozmowie z Aleksandrą Mieczyńską rozważa bp Andrzej Przybylski.

14 lipca 2024, XV niedziela zwykła, rok B

CZYTAJ DALEJ

Reklama

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję