Reklama

Wiadomości

Bóg, Honor, Ojczyzna - Program ogólnopolskiej konferencji

Program ogólnopolskiej konferencji „»Bóg, Honor, Ojczyzna« Imponderabilia w wojsku, aparacie bezpieczeństwa i służbach specjalnych” 8–10 czerwca 2022 r., Częstochowa, Hotel „Złote Arkady”, ul. Boya-Żeleńskiego 12.

[ TEMATY ]

konferencja

Mat.prasowy

Dzień I – 8 czerwca:

9.00 – Przywitanie gości i prelegentów – dr Andrzej Sznajder – dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach

9.10-10.30 – Panel I – moderator: dr hab. Robert Majzner, prof. UJD (Instytut Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie)

dr hab. Wojciech Mazur (Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) – Etos oficera Wojska Polskiego z okresu II Rzeczypospolitej w ocenach i analizach przedstawicieli państw obcych

prof. dr hab. Wojciech Skóra (Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku) – „Dwójka” a zasady etyczne. Dylematy moralne oficerów i agentów Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego (1918–1939)

ks. płk SG Zbigniew Kępa (Ordynariat Polowy, Straż Graniczna) – Wybrane kodeksy i zasady etyki zawodowej formacji mundurowych od 1918 r. do czasów współczesnych

dr Sławomir Jan Maksymowicz (Archiwum Państwowe w Olsztynie; Liceum Ogólnokształcące CN-B „Feniks” w Olsztynie im. „Cichociemnych”) – Podobieństwa i różnice w kształceniu kadetów II Rzeczypospolitej i obecnych

10.30-11.00 – dyskusja

11.00-11.30 – przerwa kawowa

11.30-12.50 – Panel II – moderator: dr Justyna Dudek (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Lublinie)

dr hab. Robert Majzner, prof. UJD (Instytut Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie) – Etyka wywiadowcy – przypadek majora Jana z Kościelca Pogorskiego

dr hab. Grzegorz Kulka (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) – Meandry funkcjonowania Oficerskich Sądów Honorowych w II RP (na przykładzie spraw/zatargów honorowych płk. Remigiusza Kwiatkowskiego)

prof. dr hab. Aleksander Smoliński (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Szefostwo Józefa Piłsudskiego nad 16 Regimentem Dorobantu armii Królestwa Rumunii. Przyczynek do dziejów tradycji wojskowych Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej

Reklama

Maciej Szeptycki (Prezes Fundacji Rodu Szeptyckich) – Rola generała broni Stanisława Szeptyckiego w kształtowaniu postaw etycznych Wojska Polskiego

12.50-13.20 – dyskusja

14.30-16.10 – Panel III – moderator: dr hab. Wojciech Mazur (Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

dr hab. Adam Ostanek, prof. WAT (Wojskowa Akademia Techniczna) – Na straży Kresów Wschodnich. Wojsko Polskie w życiu codziennym miast kresowych na przykładzie garnizonu Stanisławów (1919-1939)

dr Artur Ochał (Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie) – Kształtowanie etosu obrońcy ojczyzny wśród żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza (1924–1939)

kpt. SG dr Grzegorz Cwyl (Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej) – Pojęcie patriotyzmu w wychowaniu wojskowym żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza

dr Ryszard Oleszkowicz (Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku) – Oficer mocny Bogiem. Kapitan pilot Władysław Polesiński (1906–1939)

dr Grzegorz Kuba (Instytut Pileckiego) – O co walczył polski żołnierz? Plakat wojskowy w latach 1918–1956

16.10-16.40 – dyskusja

16.40-17.10 – przerwa kawowa

17.10-18.30 – Panel IV – moderator: Tomasz Krok (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie)

dr Remigiusz Kasprzycki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – Społeczeństwo II Rzeczypospolitej wobec dezercji z Wojska Polskiego

dr Artur Kuprianis (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Łodzi) – Honor ponad wszystko? – problem samobójstw żołnierzy w II Rzeczypospolitej

Rafał Michliński (Biuro Poszukiwania i Identyfikacji IPN) – Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie – okoliczności wyboru, zarys zagadnienia

dr Marek Stefański (Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim) – „Kulturowa mozaika". Obchody świąt wojskowych, państwowych i religijnych w 45. pułku piechoty z Równego na Wołyniu w latach 1935–1939. Wybrane przykłady

Reklama

18.30-19.00 – dyskusja

Dzień II – 9 czerwca:

9.00-10.40 – Panel V – moderator: Bartosz Kapuściak (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Katowicach; Wojskowe Biuro Historyczne)

dr hab. Patryk Pleskot (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie; Uniwersytet Rzeszowski) – Socjalizm zamiast Boga, Honoru i Ojczyzny. „Ludowy” etos sędziego wojskowego wymiaru sprawiedliwości w świetle charakterystyk służbowych personelu Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie (1946–1955)

Łukasz Zaroda (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – „Nie postrachem, lecz wartościami” – etos służby w przedwojennej Policji Państwowej i problematyka jego postrzegania w Polsce Ludowej

podinsp. Krzysztof Musielak (Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji) – Etos służby w formacjach policyjnych na ziemiach polskich

Patrycja Resel (Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Łodzi) – Etos harcerski a wojna. Zarys działalności 20. Łódzkiej Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego w latach 1939–1945

Tomasz Krok (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie) – Teozoficzne podwaliny „Służby Zwycięstwu Polski” – zaczątku Polskiego Państwa Podziemnego

10.40-11.10 – dyskusja

11.10-11.40 – przerwa kawowa

11.40-13.00 – Panel VI – moderator: Paweł Sztama (Biuro Badań Historycznych IPN; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr Jacek Magdoń (Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie) – W mundurze i sutannie. Ksiądz podpułkownik Stanisław Żytkiewicz (1889–1956)

dr Ewelina Ślązak (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Łodzi) – Ksiądz pułkownik Włodzimierz Ławrynowicz – kapelan garnizonu łódzkiego (1946–1949)

Reklama

dr Bartosz Janczak (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Łodzi) – Od tułaczy do żołnierzy. Trudności i problemy służby wojskowej w polskim wojsku stacjonującym na Środkowym Wschodzie w latach 1942–1947

dr Ryszard Ziobroń (Oddziałowe Archiwum IPN w Krakowie) – „Gorze się nam stało!" – Imponderabilia w wojsku w czasach trudnych

13.00-13.30 – dyskusja

14.30-15.50 – Panel VII – moderator: dr Jacek Jędrysiak (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego/Wojskowe Biuro Historyczne)

dr Adam Nogaj (historyk wojskowości, badacz niezależny) – Historia wojskowa w PRL

dr Katarzyna Wilczok (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego) – „Głęboka ideowość, socjalistyczny patriotyzm i proletariacki internacjonalizm” – imponderabilia żołnierza „ludowego” Wojska Polskiego

prof. dr hab. Maciej Franz (Zakład Historii Wojskowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Pomiędzy tradycją a pragmatyzmem. Oficerowie Polskiej Marynarki Wojennej wobec nowej „ludowej” floty wojennej

dr hab. Tadeusz Kondracki, prof. IH PAN (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk) – Walka o „Rotę" (przyczynek do zagadnienia praktyk religijnych w „ludowym” Wojsku Polskim w latach 1949–1950)

15.50-16.20 – dyskusja

16.20-16.50 – przerwa kawowa

16.50-18.10 – Panel VIII – moderator: Magdalena Dźwigał (Archiwum IPN)

dr Tomasz Leszkowicz (Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej) – „Patriotyzm socjalistyczny” jako kategoria wychowawcza w Siłach Zbrojnych PRL

Karol Starowicz (Biuro Rzecznika Prasowego IPN; Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – „Stoimy na straży pokoju w Korei” – wybrane aspekty z działalności Misji Polskiej w ramach Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych

dr Jacek Jędrysiak (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego; Wojskowe Biuro Historyczne) – Zdarzenia bez związku z realiami służby? Samobójstwa żołnierzy w latach 70. i 80. XX w. z perspektywy kultury organizacyjnej „ludowego” Wojska Polskiego

Reklama

Rafał Juściński (Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – Władze PRL wobec zjawiska pacyfizmu i antymilitaryzmu wśród poborowych w latach 80. XX w.

18.10-18.40 – dyskusja

Dzień III – 10 czerwca:

9.00-10.20 – Panel IX – moderator: dr Grzegorz Wołk (Biuro Badań Historycznych IPN)

dr Konrad Paduszek (Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Akademia Sztuki Wojennej) – O tożsamość i etos polskich czekistów. Izby Pamięci i Tradycji służb represji Polski Ludowej

Paweł Sztama (Biuro Badań Historycznych IPN; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – Portret zbiorowy kadry kierowniczej pionu śledczego Resortu/Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1944-1956

dr Paweł Glugla (badacz niezależny) – „Czyny hańbiące honor, godność i powagę organów bezpieczeństwa”. Wybrane casusy spraw karnych wobec funkcjonariuszy PUBP w Tarnowie w latach 50. XX w.

dr Piotr Krzyżanowski (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) – Działania służb mundurowych wobec nielegalnego przekraczania granicy państwowej PRL przez Cyganów w świetle prac dyplomowych słuchaczy Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie

10.20-10.50 – dyskusja

10.50-12.10 – Panel X – moderator: dr Witold Bagieński (Archiwum IPN)

dr Mirosław Sikora (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Katowicach) – Materializm, sprawiedliwość, komunizm... i brzęcząca moneta?

dr Grzegorz Wołk (Biuro Badań Historycznych IPN) – Imponderabilia w procesie szkolenia funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa

dr Monika Komaniecka-Łyp (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Krakowie) – Ceremoniał w życiu funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa

Reklama

dr Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk (Archiwum IPN) – „Wzorowa żona” funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej. Koła Rodzin Milicyjnych i ich rola w indoktrynacji politycznej środowiska MO (1968–1980)

12.10-12.40 – dyskusja

12.40-13.10 – przerwa kawowa

13.10-14.30 – Panel XI – moderator: dr Mirosław Sikora (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Katowicach)

dr Adam Nogaj (historyk wojskowości, badacz niezależny) – Najwybitniejsi przedstawiciele polskiej historiografii wojskowej i ich dzieła w latach PRL

Michał Kozłowski (Wojskowe Biuro Historyczne) – Major Józef Lewandowski. Z Głównego Zarządu Informacji do paryskiej „Kultury”

Marek Barton (Szkoła Doktorska Anthropos Polskiej Akademii Nauk; Instytut Historii Nauki PAN) – Kariera Bronisława Baczki w „ludowym” Wojsku Polskim

Bartosz Kapuściak (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Katowicach; Wojskowe Biuro Historyczne) – Postulowana osobowość i wiedza oficera kontrwywiadu wojskowego w okresie Polski Ludowej a rzeczywistość – próba portretu zbiorowego żołnierzy Wojskowej Służby Wewnętrznej pionu kontrwywiadowczego

14.30-15.00 – dyskusja

16.00-17.00 – Panel XII – moderator: Bartosz Kapuściak (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Katowicach; Wojskowe Biuro Historyczne)

dr Tomasz Szyszlak (Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego) – „Jak trwoga, to do Boga”. Duszpasterstwo w armii ukraińskiej w kontekście wojny w Donbasie

dr Maciej Korkuć (Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie; Akademia Ignatianum w Krakowie) – Między chwałą oręża polskiego a sowieckim zniewoleniem. Tradycje komandosów z Lublińca

dr Marcin Krzek-Lubowiecki (Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie) – Tradycje i wzorce osobowe 6. Brygady Powietrzno-Desantowej

17.00-17.30 – dyskusja

17.30-17.40 – podsumowanie i zamknięcie konferencji

2022-05-27 11:10

Ocena: +1 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Konferencja „Kościół przed COP24. Ekologiczne Przebudzenie”

Czym różni się chrześcijańska „ekologia integralna” od tego, co proponuje świecki ruch ekologiczny? Czy Kościół w Polsce się „zieleni”? – na te i inne pytania odpowiadała unikalna konferencja zorganizowana 22 czerwca przez Caritas Polska i GCCM-Globalny Ruch Katolików na Rzecz Środowiska. Wydarzenie wpisuje się w przygotowania Kościoła do światowego szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach.

W programie wydarzenia znalazły się prelekcje i debaty na temat nauczania Papieża dotyczącego ekologii integralnej, chrześcijańskiego ruchu ekologicznego, wyzwań ekologicznych dla Polski i świata w 2018 r., a także przygotowań polskiego Kościoła przed szczytem klimatycznym COP24, który odbędzie się w grudniu br. w Katowicach.

CZYTAJ DALEJ

Bł. siostra Sancja Szymkowiak

2022-08-17 19:40

[ TEMATY ]

święci

pl.wikipedia.org

Bł. siostra Sancja Szymkowiak

Bł. siostra Sancja Szymkowiak

Bł. siostra Sancja Szymkowiak urodziła się 10 lipca 1910 r. w Możdżanowie k. Ostrowa Wielkopolskiego. Była najmłodszym dzieckiem Augustyna i Marianny z Dachalskich. Na chrzcie otrzymała imiona: Janina Ludwika. W 1919 r. Janina, po trzech latach nauki w szkole elementarnej, zaczęła uczęszczać do gimnazjum, a następnie do liceum humanistycznego w Ostrowie Wielkopolskim.

W 1922 r. przyjęła Pierwszą Komunię św., a rok później sakrament bierzmowania. Bardzo głęboko przeżyła święcenia kapłańskie swojego brata Eryka w 1927 r. Wtedy to miała wyznać od dawna pielęgnowane w swoim sercu pragnienie wstąpienia do zakonu. Rok później zdała egzamin dojrzałości. W 1929 r. rozpoczęła studia z zakresu filologii romańskiej na Uniwersytecie Poznańskim. W tym czasie dojrzewała w niej myśl, że Bóg powołuje ją do życia zakonnego. Widziało to także jej otoczenie, chociaż niektórzy, szczególnie rodzice, nie chcieli się z tą myślą pogodzić.

CZYTAJ DALEJ

Przemysław Czarnek: należałoby zrezygnować z fragmentu o produkcji dzieci w podręczniku do HiT

2022-08-18 12:00

[ TEMATY ]

Przemysław Czarnek

Karol Porwich/Niedziela

Przemysław Czarnek

Przemysław Czarnek

Z fragmentu podręcznika do historii i teraźniejszości, w którym mowa jest o produkcji ludzi, należałoby zrezygnować – oświadczył w czwartek w Polsat News szef MEiN Przemysław Czarnek. Jeśli wydawnictwo zapyta o to ministerstwo, to na pewno ministerstwo pozwoli na zlikwidowanie tego fragmentu – dodał.

Chodzi o fragment podręcznika do przedmiotu historia i teraźniejszość i rozdział "Kultura i rodzina w oczach Zachodu". Czytamy w nim m.in.: "Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania: kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju +produkcję+? Miłość rodzicielska była i pozostanie podstawą tożsamości każdego człowieka, a jej brak jest przyczyną wszystkich prawie wynaturzeń natury ludzkiej. Ileż to razy słyszymy od ludzi wykolejonych: nie byłem kochany w dzieciństwie, nikt mi nic nie dał, więc sam sobie muszę brać."

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję