Sprawa Węgier jest sprawą Europy

List otwarty do Premiera Węgier Viktora Orbána

Wielce Szanowny Panie Premierze,

W tak dramatycznym czasie dla Węgrów, w okresie tak haniebnej zagranicznej nagonki na Pana rządy i Pana kraj, chcemy wyrazić uczucie ogromnej solidarności z Pana reformami, solidarności, jaka przepełnia serca wszystkich patriotycznych Polaków. Podziwiamy odwagę, z jaką Pana rząd stara się zrzucić jarzmo uzależnień od zagranicznego kapitału i dominacji wielkich państw Unii Europejskiej, broniąc rodzimej, węgierskiej przedsiębiorczości i szerszych węgierskich interesów narodowych. Zazdrościmy Węgrom nowej, wspaniałej konstytucji, przepojonej ogromnym patriotyzmem i uznaniem wielkiej roli religii. Podziwiamy rolę, jaką Pan odegrał osobiście w odbudowie węgierskiego patriotyzmu i przywróceniu Węgrom godności, podziwiamy stanowczość, z jaką Pan broni praw Węgier na forum międzynarodowym. Po rozlicznych polskich zaniechaniach ostatnich dwudziesięcioleci tym bardziej podziwiamy impet, z jakim Pana rząd zabrał się za potępienie zbrodniczej roli komunistów i demaskowanie antynarodowej roli ich dzisiejszych popleczników. Wasz program i Wasze działania stanowią prawdziwie wzorcowy przykład drogi, jaka jest potrzebna w Polsce dla wydostania się z bagna, w które wtrąciły go różne rządy postkomunistycznej SLD i liberalnych partii: UD, UW i PO.
Brak tu miejsca na wyliczenie wszystkich, tak wielostronnych dokonań Pańskiego rządu w niszczeniu pozostałości postkomunizmu i lewicowego liberalizmu, schlebiającego obcym interesom. Nasi najlepsi publicyści – obserwatorzy węgierskich przemian podziwiają Pana rząd za to, że w zaledwie półtora roku dokonał tak wiele w tak wielu dziedzinach, od obrony narodowych interesów gospodarczych, umacniania Kościoła i patriotyzmu, pozycji rodziny po rozliczanie pozostałości komunizmu. Stąd to niebywałe uznanie, z jakim polscy patrioci darzą działania Pańskiego rządu i Pana osobiście jako lidera przemian reformatorskich w całej Europie Środkowej i wielkiego męża stanu, który trafia się raz na wiele dziesięcioleci. W polskim hymnie narodowym, powstałym parę stuleci temu, głosi się m.in. słowa: „Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy”. Dziś w Polsce daje się im nowe brzmienie: „Dał nam przykład Viktor Orbán, jak zwyciężać mamy”. Sukcesy węgierskich przemian są dla nas źródłem nadziei i wielką inspiracją.
Panie Premierze, widzimy w Panu osobę, która łączy w sobie najlepsze tradycje węgierskiej historii: ryzykancki heroizm powstańców Franciszka II Rakoczego i węgierskich żołnierzy doby Wiosny Ludów z realizmem i wielkim programem pracy pozytywnej „największego z Węgrów” – hr. Istvána Széchenyiego. Pamiętamy o Pana Premiera konsekwentnym, tak bliskim stosunku do Polski, począwszy od Pana młodzieńczych prac o polskiej „Solidarności”. Dlatego tym chętniej odwołujemy się w naszym poparciu dla tak niezwykle odważnych i trudnych reform Pana rządu do tylu spraw ze wspólnej historii, łączących Polaków i Węgrów. Odwołujemy się do pamięci o wyjątkowo silnych tradycjach wolnościowego współdziałania obu naszych narodów przeciwko zagranicznym agresorom. Do pamięci o polskiej pomocy dla powstańców Franciszka II Rakoczego i tak licznym udziale polskich bojowników wolności w Waszej wielkiej wojnie niepodległościowej (szabadságharc) 1848-49, roli gen. Józefa Bema i jego przyjaźni z Waszym największym poetą Sándorem Petöfim. Do pamięci o zablokowanej przez władze czeskie węgierskiej gotowości przysłania Polsce wojsk do obrony przed najazdem bolszewickim w 1920 r. i o znaczeniu wielkich transportów amunicji węgierskiej dla Polaków w bitwie pod Warszawą dla ostatecznego polskiego zwycięstwa. Pamiętamy o nieugiętym oporze premiera Pála Telekiego wobec nacisków nazistowskich na rzecz przepuszczenia wojsk niemieckich przez Węgry przeciw Polsce we wrześniu 1939 r. i niezwykle gościnne schronienie udzielone wówczas przez Węgry 140 tysiącom polskich uchodźców. W Polsce dobrze pamiętamy o roli, jaką odegrało poczucie solidarności z Polską w czasie manifestacji 23 października 1956 r., która rozpoczęła tak heroiczne węgierskie powstanie antysowieckie. Pamiętamy o 300 tysiącach Węgrów skandujących wówczas w marszu pod budapeszteński pomnik polskiego generała Józefa Bema: „Lengyelország utat mutat, kövessünk a Lengyel utat” – Polska pokazuje drogę, idźmy za Polakami. Dziś w Polsce jakże wiele osób nadaje tamtemu słynnemu hasłu nowy kształt: „Węgry pokazują drogę, idźmy za Węgrami”. Dlatego tym mocniej pragniemy, by wśród głosów solidarności z wielkimi reformami Pana rządu szczególnie silnie zabrzmiał głos jak największej liczby patriotycznych środowisk z Polski.
Wielki węgierski przywódca niepodległościowy Lajos Kossuth stwierdził 23 czerwca 1831 r. w przemówieniu w komitacie Zemplén: „Sprawa Polski jest sprawą Europy”. Parafrazując te słowa słynnego Węgra, mówimy dziś: „Sprawa Węgier jest sprawą Europy”. Dzisiejsi Węgrzy występują najodważniej i najdonośniej w obronie suwerenności małych i średnich narodów Europy przeciw dyktatowi wielkich państw, ponadnarodowych koncernów i banków. Tym mocniej zasługują na zrozumienie i solidarność wszystkich wolnościowych nonkonformistycznych środowisk Europy. Podziwiając ogromne zasługi Pana rządu dla wydźwignięcia swego kraju i wyrwania Węgier spod obcych zależności, z tym większym oburzeniem obserwujemy haniebną nagonkę na Węgry, lansowaną przez zagraniczną finansjerę, środowiska lewicowe i liberalne, w stylu kręgów Daniela Cohn-Bendita i Adama Michnika. Wierzymy, że Pana rząd przetrwa wszystkie burze dzięki oddaniu i zaufaniu przeważającej części swego Narodu. Symbolicznym wręcz tego przejawem była ogromna, ponadpółmilionowa manifestacja przed węgierskim Parlamentem w dniu 21 stycznia 2012 r. Solidaryzując się z wysiłkami Pana rządu i całego Pańskiego Narodu, życzymy, aby Pan Premier wytrwał zwycięsko do końca w walce z tym, co podłe i gnuśne.

Warszawa, 25 stycznia 2012 r.

Podpisali: Dr hab. Jerzy Robert Nowak – historyk, profesor WSKSiM, Warszawa; prof. dr hab. Andrzej Nowak – historyk, Kraków; prof. dr hab. Witold Kieżun – profesor teorii zarządzania, Warszawa; Alojzy Szablewski – przewodniczący „Solidarności” w Stoczni Gdańskiej w latach 1981-91, Gdańsk; Barbara Niemiec – b. wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Kraków; prof. dr hab. Bogusław Wolniewicz – filozof, Warszawa; prof. dr hab. Dominik Sankowski – informatyk, Łódź; prof. dr hab. Tadeusz Marczak – historyk, Wrocław; prof. dr hab. Janusz Rulka – historyk, Bydgoszcz; dr hab. Grzegorz Musiał – fizyk, profesor WSKSiM, Poznań; Lech Stefan – matematyk, prezes klubu „Spotkanie i dialog”, Wrocław; dr hab. Adam Jóźwik – informatyk, Warszawa; ks. prał. Stanisław Pawlaczek – prezes „Pro Cultura Catholica”, Wrocław; prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – fizyk, Poznań; ks. inf. dr Ireneusz Skubiś – redaktor naczelny „Niedzieli”; ks. prał. Józef Roman Maj – Warszawa; prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – polonista, Poznań; prof. dr hab. Maria Lizis – polonistka, Kraków; o. prof. dr hab. Zachariasz Jabłoński, ks. Roman Murawski, ks. Apoloniusz Domański, ks. Stefan Ceberek, mgr inż. Wojciech Michalecki, Szwecja; dr Bogdan Więckiewicz – socjolog, Sandomierz; dr hab. Henryka Kramarz – emerytowany profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; prof. dr hab. Zygmunt Zagórski – filologia polska, Poznań; Bogusław Morka – śpiewak operowy, solista opery w Bilbao, Warszawa; red. Lidia Dudkiewicz – „Niedziela”, Częstochowa; red. Marian Miszalski – publicysta, Łódź; Marek Muszyński – fizyk, przewodniczący RKS (regionalnych podziemnych struktur „Solidarności” na Dolnym Śląsku), Wrocław; prof. dr hab. Jerzy Marcinek – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań; Jan Koziar – geolog, Wrocław; doc. dr praw Olgierd Baehr – Poznań; Krzysztof Wojciechowski – reżyser, Warszawa; prof. dr hab. Henryk Szydłowski – fizyk, Poznań; prof. dr hab. Rafał Broda – fizyk jądrowy, Kraków; red. Wojciech Reszczyński – publicysta, Warszawa; prof. dr hab. Jan Szyszko – ekologia, Warszawa; prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – językoznawstwo, Warszawa; dr Dariusz Kucharski – historyk, Poznań; red. Zbigniew Lipiński – publicysta, Warszawa; dr Łucja Łukaszewicz – socjolog, Poznań; Maria Nowak – wydawca, Warszawa; dr n. med. Tadeusz Ładniak – Toruń; prof. dr hab. Kazimierz Stępniak – biolog, Poznań; dr Krzysztof Kawęcki – historyk, Warszawa; prof. n. med. Zdzisław Jan Ryn, Kraków; płk Stanisław Niewiński – prezes Patriotycznego Ruchu Kresowego, Warszawa; Krystyna Wróblewska – nauczyciel historii, Rzeszów; Andrzej Lgocki – wydawca, prezes Klubu „Gazety Polskiej”, Warszawa; Violetta Machniewska – Olsztyn; Hanna Kucharska – muzykolog, Poznań; dr n. med. Zenon Rudzki – Częstochowa; Przemysław Przybylski – metodyk, Toruń; prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – chemik, PAN, Poznań; dr Arkadiusz Bednarczuk – filozof, Poznań; prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – geograf, UAM, WSKSiM, Wągrowiec; dr Mirosław Szulczyński – pracownik naukowy, Poznań; Krzysztof Wyszkowski – dziennikarz, Sopot; mgr Izabela Komar-Szulczyńska – wykładowca akademicki, Poznań; mgr Adela Komar – historyk sztuki, Poznań; prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – chemik, Politechnika Gdańska; dr Urszula Szybiak-Stróżycka – biolog, Poznań; Stanisław Srokowski – pisarz, Wrocław; Iwona Horodecka – członek AKO, starszy kustosz, Poznań; Marek Majorkowski – starszy kustosz, Poznań; Donata Majorkowska – ekonomista, Poznań; dr Bronisława Zielonka – UG (na emeryturze), anglistka i skandynawistka, Sopot; dr inż. Krzysztof Borowiak – AKO, Poznań; prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski – historyk, UAM, Poznań; Bożena Cząstka-Szymon – językoznawca, więźniarka polityczna, Katowice; ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – teolog, UAM, Poznań; Bernadeta Sturzbecher – filolog, UAM, Poznań; dr hab. Dobrochna Jankowska – archeolog, profesor UAM, Poznań; Teresa Jasińska-Brodzka – dr filozofii, Katowice; Robert Szymanowicz – Łódź; mgr Jan Dasiewicz – historyk, Poznań; mgr Stanisław Grzesiek – plastyk, Poznań; Maria Przybylska – biolog, Poznań; mgr Maria Habasińska, etnograf, Poznań; dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań; Teresa Baranowska – obecnie rolnik, Strzebowiska, Wetlina; dr hab. Lucyna Rempulska – prof. nadzw. Politechniki Poznańskiej; prof. dr hab. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny, Poznań; dr Józef Wieczorek – prezes Niezależnego Forum Akademickiego, Kraków; Stanisław Markowski – artysta fotografik, twórca muzyki do Hymnu „Solidarności”, Kraków; dr hab. Stanisław Paszkowski – ekonomia, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań; Piotr Cieszyński – informatyk, Poznań; dr Henryk Krzyżanowski – anglista, Poznań; dr Maria Dąbrowska-Bąk – socjolog, Poznań; Krzysztof Bąk – mgr inż. budownictwa, Poznań; Krzysztof Bzdyl – ekonomista, Kraków; prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny, Poznań; prof. dr hab. Anna Stankowska – chemik, UAM, Poznań; prof. dr hab. Wojciech Stankowski – geolog, UAM, Poznań; Ewa Ciosek – mgr ekonomii, Poznań; Janina Cicha-Rożek – dr chemii, nauczyciel, Gierałtowice pow. Gliwice; Urszula Kaczmarczyk – mgr historii, nauczyciel, Gierałtowice, pow. Gliwice; Kazimierz Kaczmarczyk – ekonomista, Gierałtowice, pow. Gliwice; mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, Poznań; prof. dr hab. Stefan Zawadzki – historyk, UAM, Poznań; mgr Danuta Moroz-Namysłowska – nauczyciel, Poznań; prof. dr hab. dr h. c. Jacek Błażewicz – informatyk, Politechnika Poznańska; Józef Rożek – Zabrze; dr inż. Jolanta Cybulka, informatyk, Poznań; dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – fizyk, Instytut Fizyki Molek. PAN, Poznań; Jan Martini – artysta muzyk, Poznań; Celina Monikowska – artysta muzyk, Poznań; dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz – lekarz, Sosnowiec; mgr Iwona Klimaszewska – fizyk, Poznań; Bogusz Magiera – mgr inż. chemii, Poznań; dr Andrzej J. Skrzypczak – Politechnika Poznańska; dr Józef Kapusta – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa; dr Maria Wejchan-Judek – chemik, Poznań; mgr inż. Andrzej Judek – były wiceprzewodniczący ZR NSZZ „S”, Poznań; dr inż. Beata Jankowska – informatyk, Politechnika Poznańska; Jadwiga Becelewska-Solińska – mgr inż. technologii drewna, Poznań; dr Przemysław Lehmann, Poznań; Attila Leszek Jamrozik – artysta plastyk, Kraków; Ewa Barańska-Jamrozik – artysta plastyk, Kraków; dr hab. Jarosław Jarzewicz – historyk sztuki, profesor UAM Poznań; Aleksander Szumański, Kraków; Dariusz Butyrowski – Niemcy; prof. dr hab. Jan Sadowski – Wydział Biologii UAM, Poznań; Grażyna Przybylska – bibliotekarz, Poznań; Grzegorz Barciszewski – pisarz, Poznań; dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm RP; Wojciech Kusy – Klub „Gazety Polskiej”, Essen, Niemcy; Bożena Wisłocka – Klub „Gazety Polskiej”, Essen, Niemcy; Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” Obszar Południowy Kraków; prof. dr hab. inż. Michał Szweycer – członek AKO Poznań; dr Hanna Szweycer – członek AKO Poznań; Irena Witulska – technik budowlany, Bożenkowo; dr med. Małgorzata Kulesza-Kiczka, Poznań; Zbigniew Kopczyński – przedsiębiorca i publicysta, prezes Stowarzyszenia NZS 1980 w Katowicach, Chorzów; prof. dr hab. Piotr Ostalczyk – automatyk, Łódź; prof. dr hab. Jan Węglarz – matematyk i informatyk, członek rzeczywisty PAN, Poznań; Mariusz Materyński – sportlehrer, Warszawa; Lidia Jantos – technik technolog, Radzionków; Henryk Jantos – technik technolog, Radzionków; Joachim Widera – Franciszkański Zakon Świeckich, Radzionków; Agnieszka Jany – ekonomistka, Radzionków; Tadeusz Baczkowicz – technolog żywności, Radzionków; Grzegorz Braun – reżyser, Wrocław; mgr inż. budownictwa Tadeusz Wita – Zabrze; Wanda Makowska – Australia; Leszek Makowski – Australia; Roman Walczak – Mississauga; członkowie Klubu „Gazety Polskiej” w Winnipeg, Kanada; prof. dr hab. Józef Krasinkiewicz – matematyk, Warszawa; Ryszard Strzałkowski – prezes Warszawskiego Forum Uwłaszczeniowego; prof. dr hab. Artur Śliwiński – ekonomista, Warszawa; prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska-Bocheńska – neofilologia, Warszawa

Podpisy pod listem otwartym można składać na stronie internetowej: www.niedziela.pl/orban.php.

"Niedziela" 06/2012

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl